Ανακύκλωση

Η εταιρεία μας έχει κατάλληλα αδειοδοτηθεί να προσφέρει υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας όλων των τύπων αδρανών αποβλήτων από εργασίες Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ παραλαμβάνονται και διαχειρίζονται πλήρως από εμάς.
Έχουμε συμβληθεί με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ και όντας πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία με 2 μονάδες επεξεργασίας, τα ΑΕΚΚ υφίστανται τις κατάλληλες διεργασίες όπως διαλογή, θραύση, κοσκίνισμα, προσωρινή αποθήκευση και διάθεση πιστοποιημένων υλικών με CE. Σκοπός της ορθής διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι η μείωση των αποβλήτων που διατίθενται στο έδαφος και η μείωση της ανάγκης για πρωτογενή αδρανή υλικά μέσω της επιθυμητής
αντικατάστασής τους από ανακτημένα αδρανή στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.

Ανακύκλωση Ρύσιο

Ανακύκλωση Νικήτη